top of page
ro flag.png
english flag.webp

Prin accesul, navigarea și folosirea site-ului isswov.net, numit în continuare Site-ul sunteți de acord cu Termenii și condițiile generale de folosire ale acestuia.

Accesul la www.isswov.net este gratuit, conținutul paginii de internet are caracter informativ.

Utilizarea acestui website reprezintă acordul dumneavoastră în ceea ce privește acceptarea și respectarea termenilor și condițiilor de mai jos.

Vom face toate eforturile pentru ca informațiile furnizate prin intermediul www.isswov.net să fie corecte și actuale și vom încerca pe cât posibil să corectăm eventualele erori sau omisiuni, însă nu putem fi trași la răspundere pentru informațiile furnizate, conținute, omise, pentru prejudiciile de orice natură, suferite de utilizatorul care redistribuie informațiile sau care își bazează acțiunile sau deciziile pe informațiile de pe site. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau șterge, în orice moment, fără vreo notificare, conținutul de pe site, structura, design-ul sau condițiile de utilizare.

Condițiile de utilizare se referă exclusiv la site-ul www.isswov.net.

Daca nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului și a colectării datelor cu caracter personal, vă rugăm să nu mai utilizați acest site.

Conținutul site-ului www.isswov.net nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă fără permisiunea anterioară scrisă a ISSWOV.

Nu suntem responsabili pentru prejudiciile aduse prin folosirea neautorizată a informațiilor de pe www.isswov.net. Ne rezervăm dreptul de a face modificări în materialele și conținutul site-ului, în funcție de schimbările ce au loc cu privire la acțiunile și proiectele desfășurate, fără notificare prealabilă.

În plus, prin folosirea metodei de plati online, sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos, aplicate exclusiv în cazul platilor efectuate online.

 

Cum platesc?

Platile online se fac cu ajutorul serviciului specializat în procesare plăți online EuPlatesc.ro, sau transfer bancar. Utilizatorul poate selecta tipul de plata cu valoarea în EUR aferenta.

Prețul tranzacției indicat este prețul net care va fi plătit de utilizator, fără nicio taxă suplimentară.

Puteți face o plata online urmând pașii de mai jos:

Apăsați pe linkul aferent statutului care descrie cel mai bine situatia dvs. (ex. membru ISSWOV, student, profesor pensionat etc.)

Din acest moment, sunteți redirecționați către pagina securizată a furnizorului specializat în procesarea de plăți online (EuPlatesc.ro) pentru finalizarea platii.

În următorul ecran vă sunt oferite informațiile privind tranzacția prin card, completați datele solicitate și confirmați plata. Apoi, apare mesajul în care sunteți anunțat că tranzacția a fost efectuată cu succes și vi se mulțumește pentru plata efectuată.

EuPlatesc.ro (furnizorul specializat în procesarea de plăți online) acceptă următoarele cărți de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard. Folosind ca metodă de plată card-ul bancar de credit/debit, donația dumneavoastră va fi procesată imediat.

 

Politica de securitate

Informațiile personale sunt necesare pentru procesarea corectă și eficientă a tranzacției plasate de către dumneavoastră. Introducerea datelor personale se face utilizând o conexiune criptată SSL.

EuPlatesc.ro (furnizorul specializat în procesarea de plăți online) garantează securitatea sistemelor sale informatice.

Citiți Politica de confidențialitate a furnizorului specializat în procesarea de plăți online pentru mai multe informații despre acest subiect.

 

Politica de returnare

Plata taxei de participare asigura accesul la conferinta.

Daca, din orice motive, o persoana nu poate participa la conferinta si anunta prin e-mail (isswov2020@unitbv.ro) cu cel putin 20 de zile inainte de eveniment isi poate recupera banii integral. 

Daca, din orice motive, o persoana nu poate participa la conferinta si anunta prin e-mail (isswov2020@unitbv.ro) cu mai putin 20 de zile inainte de eveniment banii nu mai pot fi recuperati. 

 

Confidențialitatea informațiilor

Datele solicitate vor fi folosite doar în contextul facilitării platilor către noi.

Informațiile obținute de la utilizator nu vor fi puse la dispoziția nici unei persoane fizice, juridice, instituții, etc. decât în cazul in care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept să verifice tranzacțiile online sau în cazul în care se abuzează în orice fel de website.

Datele personale ale utilizatorului vor fi folosite numai în scopul declarat anterior. Informațiile din formularul de plată vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea platii și pentru comunicări ulterioare.

Datele completate de către utilizatori pe Site vor fi stocate de către administratorul site-ului, ISSWOV, iar cele legate de donația online de furnizorul specializat în procesarea de plăți online.

 

Soluționarea conflictelor/litigiilor

Orice tentativă de acces neautorizat în Site și orice încercare de fraudă vor fi raportate autorităților competente.

Eventualele litigii, divergențe sau pretenții rezultate din sau în legătură cu donațiile efectuate, vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca aceste negocieri nu au succes, în termen de 30 zile calendaristice de la data la care apare disputa, aceasta va fi soluționată de către instanțele judecătorești competente.

Termenii și condițiile generale aplicate pentru plati online sunt acceptate în deplină cunoștință de către utilizator, plata implicând acceptarea imediată și totală a termenilor amintiți. Utilizatorul își asumă în totalitate aceste riscuri.

 

Dispoziții finale

Modalități de primire a platilor:

– prin intermediul Site-ului, utilizatorii pot face plati online cu ajutorul serviciului specializat în procesare plăți online – EuPlatesc.ro;
– plati prin transfer bancar in contul Hosi Advertising SRL mentionat in ConfTool

* Toți utilizatorii se obligă să respecte legile în vigoare.
* Termenii și condițiile prezente pot fi oricând modificați fără preaviz.

english flag.webp

By accessing, browsing and using the isswov.net site, hereinafter referred to as the Site, you agree to its general Terms and Conditions of Use. Access to www.isswov.net is free, the content of the website is informative. Your use of this website constitutes your agreement to accept and abide by the terms and conditions below. We will make every effort to ensure that the information provided through www.isswov.net is correct and up-to-date and we will try as much as possible to correct any errors or omissions, but we cannot be held responsible for the information provided, contained, omitted, for damages of any nature, suffered by the user who redistributes the information or who bases his actions or decisions on the information on the site. We reserve the right to change or delete, at any time, without notice, the content on the site, the structure, the design or the terms of use.

 

The terms of use refer exclusively to the website www.isswov.net. If you do not agree with the terms of use of the site and the collection of personal data, please stop using this site. The content of www.isswov.net may not be reproduced, modified, transferred, distributed, republished, copied or transmitted in any form without the prior written permission of ISSWOV. We are not responsible for damages caused by unauthorized use of information on www.isswov.net. We reserve the right to make changes in the materials and content of the site, depending on the changes that take place regarding the actions and projects carried out, without prior notification. In addition, by using the online payment method, you agree to the terms and conditions below, which apply exclusively to online payments.

How do I pay?

Online payments are made with the help of the online payment processing service EuPlatesc.ro, or bank transfer. The user can select the type of payment with the corresponding amount in EUR.

The indicated transaction price is the net price that will be paid by the user, without any additional fee.

You can make an online payment by following the steps below:

Click on the status link that best describes your situation (eg ISSWOV member, student, retired teacher, etc.)

From this moment, you are redirected to the secure page of the provider specialized in online payment processing (EuPlatesc.ro) to complete the payment.

In the next screen you are given the information regarding the card transaction, fill in the requested data and confirm the payment. Then a message appears informing you that the transaction was completed successfully and thanking you for the payment made.

EuPlatesc.ro (provider specialized in online payment processing) accepts the following credit/debit cards: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, including Visa or MasterCard virtual cards. Using your bank credit/debit card as payment method, your donation will be processed immediately.

 

Security Policy

Personal information is necessary for the correct and efficient processing of the transaction placed by you. Entering personal data is done using an SSL encrypted connection.

EuPlatesc.ro (provider specialized in online payment processing) guarantees the security of its IT systems.

Read the online payment processor's Privacy Policy for more information on this topic.

Return policy

Payment of the participation fee ensures access to the conference.

If, for any reason, a person cannot participate in the conference and announces by email (isswov2020@unitbv.ro) at least 20 days before the event, he can recover his money in full.

If, for any reason, a person cannot participate in the conference and announces by email (isswov2020@unitbv.ro) with less than 20 days before the event, the money cannot be recovered.

 

Confidentiality of information

The requested data will only be used in the context of facilitating payments to us. The information obtained from the user will not be made available to any natural person, legal entity, institution, etc. except if they are requested justifiably by the legal authorities to verify online transactions or if the website is abused in any way. The user's personal data will be used only for the previously stated purpose. The information in the payment form will be used to send the user payment confirmation and for further communications. The data filled in by users on the Site will be stored by the site administrator, ISSWOV, and those related to the online donation by the provider specializing in online payment processing.

 

Conflict/dispute resolution

Any attempted unauthorized access to the Site and any attempted fraud will be reported to the relevant authorities. Any disputes, disagreements or claims resulting from or in connection with the donations made will be resolved amicably. If these negotiations are not successful, within 30 calendar days from the date on which the dispute arises, it will be resolved by the competent courts. The general terms and conditions applied for online payments are accepted in full knowledge by the user, the payment implying the immediate and total acceptance of the mentioned terms. The user assumes all such risks.

 

Final provisions

Methods of receiving payments:

- through the Site, users can make online payments with the help of the service specialized in processing online payments - EuPlatesc.ro;

- payments by bank transfer to the Hosi Advertising SRL account mentioned in ConfTool ​

 

* All users undertake to comply with the laws in force.

* These terms and conditions are subject to change at any time without notice.

Terms and conditions
bottom of page